«Radiation and Risk», 2007, vol. 16, No. 1

The average effective doses for 1986-2005 exposure of residents of settlements of the Bryansk, Kaluga, Orel and Tula regions of the Russian Federation, attributed to the zones of radioactive contamination on the basis of the Government of the Russian Federation No. 1582 of December 18, 1997 "On approval of the list of settlements, located within the boundaries of zones of radioactive contamination following the Chernobyl disaster "

Bruk G.Ya.1, Balonov M.I.1, Golikov V.Yu.1, Bazyukin A.B.1, Romanovich I.K.1, Shutov V.N.1, Zvonova I.A.1, Zhesko T.V.1, Konstantinov Yu.O.1, Parhomenko V.I.1, Kravcova O.S.1, Kaduka M.V.1, Kajdanovskij G.N.1, Bratilova A.A.1, Travnikova I.G.1, Yakovlev V.A.1, Vlasov A.Yu.1, Vlasov O.K.2, Shchukina N.V.2, Perminova G.S.3, Lipatova O.V.3, Marchenko T.A.4
«Radiation and Risk», 2007, vol. 16, No. 1, pp.3-73