"Radiation and Risk", 2005, Special Issue No.3

Main results of radiation-epidemiological analysis of RGMDR data (to the 20th anniversary of Chernobyl)

Ivanov V.K., Tsyb A.F., Maksyutov M.A., Gorskiy A.I., Marchenko T.A.1, Kaydalov O.V., Korelo A.M., Chekin S.Yu., Petrov A.V., Biryukov A.P., Kochergina Ye.V., Kruglova Z.G., Zelenskaya N.S., Vlasov O.K., Shchukina N.V., Kashcheyeva P.V., Tumanov K.A., Mikhal'skiy A.I.2
"Radiation and Risk", 2005, Special Issue No.2, pp.6-111

Postchernobyl cancers of the thyroid gland in Ukraine: background and radioinduced cases

Likhtarev I.A., Kovgan L.N., Vavilov S.E., Tronko N.D.1, Bogdanova T.I.1, Oleinik V.A.1, Chornobrov A.I.1, Gulak L.O.2
"Radiation and Risk", 2005, Special Issue No. 2, pp.112-139