Analysis of chromosome aberrations induced in mammalian cells after exposure to different types of ionizing radiation

«Radiation and Risk», 2013, vol. 22, No. 4, pp.43-59

Khvostunov I.K., Pyatenko V.S., Shepel N.N., Korovchuk O.N., Golub E.V., Zhironkina A.S., Khvostunova T.I., Lychagin A.A. Analysis of chromosome aberrations induced in mammalian cells after exposure to different types of ionizing radiation