Effects of prenatal exposure to the Chernobyl radioiodine on postnatal physical development of children from the Kaluga region

«Radiation and Risk», 2020, vol. 29, No. 1, pp.129-139

DOI: 10.21870/0131-3878-2020-29-1-129-139

Authors

Gorobets V.F. – Lead. Researcher, C. Sc., Med.
Davydov G.A. – Head of Dep., C. Sc., Med. Contacts: 4 Korolyov str., Obninsk, Kaluga region, Russia, 249035. Tel. (484) 399-30-55; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Gorobets N.Ya. – Lead. Programmer
Davydova E.V. – Researcher. A. Tsyb MRRC

A. Tsyb MRRC, Obninsk

Abstract

The paper presents analysis of physical development of children exposed to Chernobyl 131I (radio-iodine) in utero. The study cohort comprised 237 children, among them 125 boys and 112 girls, resided in the rayons of the Kaluga region affected by the Chernobyl accidents in 1986. The fetuses were exposed to radioiodine at different gestation stages; 102 embryos were exposed to radioiodine at the late gestation stage 29-40 weeks and during ~13 weeks in their postnatal life. Physical development was estimated by body mass/length ratio. Anthropometric measurements were made in the 1st, 5th and 10th years of life and compared with age- and sex-specific standards. Existence of abnormalities in physical development of children was determined by percentile method. In 49.5% of children observed in the first year after the exposure to radiodine and in 51.5% of children observed in the 5th year after the exposure different abnormal deviations in their physical development assessed by body mass/length ratio were found. In 9 years after the exposure abnormal physical development was found in 44.4% of children, however, the observed reduction was statistically insignificant. The incidence of the deviations found in the study cohort did not depend on sex and fetal age at exposure to radioiodine, current thyroid diseases with prevailed diffuse nontoxic goiter (91.0% of the total number of children with thyroid diseases). During the follow-up period ranking of abnormal deviations of physical development changed. With aging in the group of children with abnormal physical development the fraction of children with short and very short stature increased from 31.9% in 1 year after radioiodine exposure to 55.3% in 10 years later (p<0,01). At the same time, the fraction of very high children (>97 centiles) reduced from 31.9% in the 1st year of life to 9.2% in the 10th year (p<0.001).

Key words
children, 131I incorporation, Chernobyl accident, Kaluga region, in utero irradiation, body mass and length, centile tables, abnormal physical development method.

References

1. Moskalyov Yu.I. Otdalyonnye posledstviya vozdeystviya ioniziruyushchikh izlucheniy [Remote consequenc-es of influence of ionizing radiation]. Moscow, Medicine, 1991. 464 p.

2. Yarmonenko S.P., Vaynson A.A. Radiobiologiya cheloveka i zhivotnykh [Radiobiology of the man and animals]. Moscow, Higher School Publ., 2004. 549 p.

3. Lyaginskaya A.M., Romanova L.K., Pokrovskaya M.S. Opasnosti oblucheniya ploda [Dangers of fetus irradiation]. In: Reproduktivnoye zdorov’ye zhenshchiny i potomstvo v regionakh s radioaktivnym zagryazneniyem (posledstviya avarii na ChAES) [Reproductive health of woman and posterity in regions with radioactive contamination (consequences of Chernobyl accident)]. Eds.: M.V. Fyodorova, V.I. Krasnopol’skiy, A.M. Lyaginskaya. Moscow, Medicine, Publishing House “Parad”, 1997, pp. 246-260.

4. Morshina T.N., Bobovnikova Ts.I., Korpusova Yu.V., Gorobets V.F., Matveenko Ye.G., Tkachenko R.V., Omel’chenko V.N., Borovikova M.P. Study of geochemical features of a number of districts of the Kaluga region with endemic goiter. Gigiyena i Sanitariya – Hygiene and Sanitary, 1994, no. 3, pp. 45-47. (In Russian).

5. Gusev N.G., Dmitriev P.P. Kvantovoye izlucheniye radioaktivnykh nuklidov: spravochnik [Quantum radia-tion of radioactive nuclides: the directory]. Moscow, Atomizdat, 1977. 139 p.

6. Orlov M.Yu., Snykov V.P., Khvalenskiy Yu.A., Volokitin A.A. Contamination of ground of the European part of USSR’s territory by 131I after Chernobyl accident. Atomnaya energiya – Atomic Energy, 1996, vol. 80, no. 6, pp. 466-471. (In Russian).

7. Lyaginskaya A.M. Radioaktivnyi iod i beremennost’ [Radioactive iodine and pregnancy]. Zdravookhraneniye Byelorussii – Public Health Services of the Byelorussia, 1987, no. 4, pp. 34-37.

8. Moskalyov Yu.I. Aktual’nye problemy radiobiologii inkorporirovannykh izotopov ioda [Actual problems of radiobiology of incorporated isotopes of iodine]. In: Kinetika obmena, biologicheskoye deystviye radioaktivnykh izotopov ioda: sbornik nauchnykh trudov [Kinetics of metabolism, biological effect of radioac-tive isotopes of iodine: the collection of the proceedings]. Eds:. Yu.I. Moskalyov, V.S. Kalistratova. Moscow, 1989, pp. 7-28.

9. Mazurin A.V., Vorontsov I.M. Propedevtika detskikh bolezney [Introduction to children’s illnesses]. Moscow, Medicine, 1985. 432 p.

10. Drzhevetskaya I.A. Endokrinnaya sistema rastushchego organizma [The endocrine system of growing organism]. Moscow, Higher School Publ., 1987. 207 p.

11. Gorobets V.F. Status of antithyroid autoimmunity in residents of the southwestern territory of the Kaluga region, irradiated in childhood and adolescence after the Chernobyl accident. In: Twenty years of the Chernobyl disaster. A look into the future: thesis. doc. Int. conf. Kiev, 2006, pp. 97. (In Russian).

12. Doskin V.A., Keller Kh., Murayenko N.M., Tonkova-Yampol’skaya R.V. Morfofunktsional’nye konstanty detskogo organizma: spravochnik [Morphological and functional constants of children’s organism: the directory]. Moscow, Medicine, 1997. 288 p.

13. Lakin G.F. Biometriya [Biometry]. 4-th edition. Moscow, Higher School Publ., 1990. 352 p.

14. Ilyin A.V. Hormonal analysis of blood and urine. In: Endocrinology: national leadership. Eds.: I.I. Dedov, G.A. Melnichenko. Moscow, GEOTAR-Media, 2009, pp. 56-92. (In Russian).

Full-text article (in Russian)