"Radiation and Risk", 2003, Special Issue

Radiation-epidemiological study of the incidence of thyroid cancer among children and adults in the Orel region after the Chernobyl accident

Vlasov O.K., Shchukina N.V., God'ko A.M., Kaidalov O.V., Gorsky A.I., Parshin V.S., Tarasova G.P., Narkhova N.P., Tsyb A.F., Sayenko A .S., Zamulaeva I.A., Smirnova S.G., Orlova N.V., Selivanova E.I., Vereshchagina A.O., Sevankaev A.V., Potetnya O.I., Mikhailova G.F., Khvostunov I.K., Pyatenko V.S., Pozdyshkina O.V., Tsepenko V.V., Golub E.V., Shkavrova T.G., Chekin S.Yu.
"Radiation and Risk", 2003, Special Issue, pp.4-136

The main results of the radiation-epidemiological analysis of RGMDR data (on the 20th anniversary of Chernobyl)

Ivanov V.K., Tsyb A.F., Maksyutov M.A., Gorsky A.I., Marchenko T.A. 1, Kaidalov O.V., Korelo A.M., Chekin S.Y., Petrov A.V., Biryukov A.P., Kochergina E.V., Kruglova Z.G., Zelenskaya N.S., Vlasov O.K., Shchukina N.V., Kashcheeva P.V., Tumanov K.A., Mikhalsky A.I.2
"Radiation and Risk", 2003, Special Issue, pp.6-111