«Radiation and Risk», 2015, vol. 24, No. 2

Problem of zoning territory in relation to radiation risk (Bryansk oblast)

Ivanov V.K., Meniailo A.N., Drynova N.N., Kashcheev V.V., Chekin S.Yu., Vlasov O.K., Gorski A.I., Maksioutov M.A., Tumanov K.A., Kashcheeva P.V., Shchukina N.V., Korelo A.M., Kochergina E.V., Zelenskaya N.S.
«Radiation and Risk», 2015, vol. 24, No. 2, pp.31-76

Methods for analysis and quality control of medical information on diagnosed cerebrovascular diseases in the Russian cohort of Chernobyl emergency workers (liquidators)

Ivanov V.K., Kochergina E.V., Zelenskaya N.S., Maksioutov M.A., Tumanov K.A., Shchukina N.V., Chekin S.Yu.
«Radiation and Risk», 2015, vol. 24, No. 2, pp.77-84

Analysis of the dosimetric information of Chernobyl emergency accident workers living in the East Kazakhstan oblast

Apsalikov K.N.1, Lipikhina A.V.1, Mansarina A.E.1, Sandybaev M.N.2, Kalishev M.G.3, Zhakupova Sh.B.1
«Radiation and Risk», 2015, vol. 24, No. 2, pp.85-92

Calculation of absorbed doses of photon and neutron radiations in tooth enamel and dentin by Monte Carlo method

Khailov A.M., Ivannikov A.I., Orlenko S.P., Borysheva N.B., Skvortsov V.G.
«Radiation and Risk», 2015, vol. 24, No. 2, pp.93-106

Possibilities of photodynamic therapy for vulvar cancer

Krikunova L.I., Mkrtchyan L.S., Kaplan M.A., Rykova E.V., Kapinus V.N.
«Radiation and Risk», 2015, vol. 24, No. 2, pp.107-115

Practical needs in the development of risk analysis methodology for the final stage of facilities’ life cycle

Biryukov D.V., Vedernikova M.V., Kovalchuk D.V., Savkin M.N., Samoilov A.A.
«Radiation and Risk», 2015, vol. 24, No. 2, pp.116-130

In memory of A.K. Guskova

Biryukov D.V., Vedernikova M.V., Kovalchuk D.V., Savkin M.N., Samoilov A.A.
«Radiation and Risk», 2015, vol. 24, No. 2, pp.131-132