"Radiation and Risk", 1996, vol. 7

Materials of All-Russia Medical and Dosimetric State Registry

Pitkevich V.A., Khvostunov I.K.
«Radiation and Risk», 1996, vol. 7, pp.25-38

Section 2. Materials of All-Russia Medical and Dosimetric State Registry

Exposure of the population in Russian Federation as a result of the Chernobyl accident

Balonov M.I., Bruk G.Ya., Golikov V.Yu., Erkin V.G., Zvonova I.A., Parkhomenko V.I., Shutov V.N.
"Radiation and Risk", 1996, vol. 7, pp. 39-71

Biological dosimetry by chromosome analysis

Isamu Hayata
"Radiation and Risk", 1996, vol. 7, pp. 72-75

Exposure of the population of the Gomel region due to inhalation of the Chernobyl fuel particles

Kut’kov V.A., Pogodin R.I.1, Skryabin A.M.1
"Radiation and Risk", 1996, vol. 7, pp. 131-139

Estimation of external exposure doses for the personnel involved in the Totsk military exercises on 14 September 1954

Barkovsky A.N., Baryshkov N.K., Golikov V.Yu.
"Radiation and Risk", 1996, vol. 7, pp. 216-224

Thyroid doses for the population of Russia as a result of the Chernobyl accident (retrospective analysis)

Stepanenko V.F., Tsyb A.F., Gavrilin Yu.I.1, Chrushch V.T.1, Shinkarev S.M.1, Skvortsov V.G., Kondrashov A.E., Yas’kova E.K., Ivannikov A.I., Parshkov E.M., Shakhtarin V.V., Moskovko L.I., Petin D.V., Chebotareva I.V., Proshin A.D.2, Rozhko Yu.N.2, Dorokhov V.V.2, Rivkind N.B.2, Kvitko B.I.2, Kuz’min P.S.2, Leshakov S.Yu.3, Omel’chenko V.N.3
"Radiation and Risk", 1996, vol. 7, pp. 225-245

Methodological approaches to calculation of annual effective dose for the population of Belorus

Minenko V.F., Drozdovich V.V., Tret’yakevich S.S.
"Radiation and Risk", 1996, vol. 7, pp. 246-252

Radiation Dose Assessment by Electron Spin Resonance Measurement on Tooth Enamel from Atomic-Bomb Survivors

Nori Nakamura, Midori Iwasaki1, Chyuzo Miyazawa1, Katsumi Niwa1, Mitoshi Akiyama, Shozo Sawada2, Akio A.Awa
"Radiation and Risk", 1996, vol. 7, pp. 253-258

Retrospective estimation of individual accumulated doses for population of Bryansk region irradiated as a result of Chernobyl accident using tooth enamel EPR-spectroscopy technique

Skvortsov V.G., Ivannikov A.I., Khamidova L.G., Fedosov I.M., Tikunov D.D., Stepanenko V.F., Parshkov E.M., Shakhtarin V.V., Proshin A.D.1, Rivkind N.B.2
"Radiation and Risk", 1996, vol. 7, pp. 259-269