"Radiation and Risk", 1995, vol. 6

Information and mathematical software for conducting the cancer-registration on radiocontaminated territories of Russia

Ivanov V.K., Starinsky V.V.1, Maksyutov M.A., Remennik L.V.1, Efendiev V.A.2, Leshakov S.Yu.2, Biryukov A.P., Matyash V.A., Bubnov S.K., Sevankaev V.A.
"Radiation and Risk", 1995, vol. 6, pp. 14-25

Section 3. Scientific Articles

Radiation oncoepidemiology in Russia after the Chernobyl accident: prognostication and facts

Ivanov V.K., Remennik L.V.1, Tsyb A.F., Starinsky V.V.1, Chissov V.I.1, Maksyutov M.A., Mokina V.D.1, Gorsky A.I., Kharchenko N.V.1, Gretsova V.I.1, Scheplyagina L.A.1, Petrova G.V.1, Chekin S.Yu., Nilova E.V., Rubtsova M.M.1, Efendiyev V.A.2, Leshakov S.Yu.2, Shiryayev V.I.2, Pochtennaya G.T.3, Proshin A.D.3, Kvitko B.I.3
"Radiation and Risk", 1995, vol. 6, pp. 26-77

Epidemiological aspects of radiation carcinogenesis (Scientific review)

Tsyb A.F., Ivanov V.K., Biryukov A.P., Efendiyev V.A.1
"Radiation and Risk", 1995, vol. 6, pp. 78-122

Oncologic morbidity and mortality among emergency workers at the ChNPP: estimation of radiation risks

Ivanov V.K., Rastopchin E.M., Chekin S.Yu., Ryvkin V.B.
"Radiation and Risk", 1995, vol. 6, pp. 123-155

Leukoses and other hemoblastoses in Bryansk region of Russia after the Chernobyl accident

Osechinsky I.V., Martirosov A.R., Zingerman B.V., Popov V.Yu., Shorin D.Yu., Sevastyanova M.G., Mescheryakova L.M., Sidorovich G.I., Proshin A.D., Milyutina G.I.
"Radiation and Risk", 1995, vol. 6, pp. 184-200

Studying the possible radiation cancers after the ChNPP accident on the most radiocontaminated territories of the Ukraine

Prisyazhnyuk A.E., Grischenko V.G., Zakordonets V.A., Fuzik N.N., Slipenyuk E.M., Ryzhak I.N.
"Radiation and Risk", 1995, vol. 6, pp. 201-215

Cancer incidence tendencies change in post Chernobyl period in the Republic of Belarus

Okeanov A.E., Yakimovich G.V., Vanagel S.A.
"Radiation and Risk", 1995, vol. 6, pp. 216-235

Thyroid cancer incidence in the Republic of Belarus

Okeanov A.E., Demidchik E.P.1, Ankudovich M.A.1
"Radiation and Risk", 1995, vol. 6, pp. 236-239

Section 4. News from the All-Russia Scientific Commission on Radiation Protection

Information about the meetings RRPC

"Radiation and Risk", 1995, vol. 6, pp.240-243

Section 5. International Scientific Cooperation

Workshops, scientific conferences in 1995

"Radiation and Risk", 1995, vol. 6, pp.244-245

Section 6. Current Scientific Information

Effects of damage of human hemotopoietic system in connection with the ChNPP accident. Literature review.

Savina N.P., Khoptynskaya S.K.
"Radiation and Risk", 1995, vol. 6, pp. 246-256